Algemene Voorwaarden

1 Artikel 1: Algemeen
1.1 Op elke overeenkomst tussen WBS Tuinen (hierna ‘de verkoper’) en een natuurlijke-, publieke- of rechtspersoon (hierna ‘de klant’) zijn, behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.
1.2 Van deze algemene voorwaarden kan enkel worden afgeweken mits een schriftelijk akkoord van de verkoper.
1.3 Indien uitdrukkelijk de voorkeur wordt gegeven aan de voorwaarden van de klant, dan gelden de hiernavolgende voorwaarde op aanvullende wijze.
1.4 Indien een of meerdere punten uit deze overeenkomst nietig worden verklaard of onuitvoerbaar blijken, verandert dit niets aan de andere punten van deze algemene voorwaarden. Dit zal in geen geval een reden zijn om de overeenkomst te verbreken ten laste van de verkoper.
1.5 Door het aangaan van de overeenkomst gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.
1.6 De klant verklaart de betekenis van alle in deze algemene voorwaarden, eventuele aanvullingen erop en in de offerte voorkomende technische begrippen voldoende te kennen en te begrijpen.
2 Artikel 2: Offerte
2.1 De offertes zijn vrijblijvend.
2.2 De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt de verkoper zich het recht voor de prijs op evenredige wijze aan te passen 
2.3 Dit order verbindt de klant, doch verbindt de verkoper slechts na schriftelijke bevestiging.
2.4 De klant erkent uitdrukkelijk dat een bestelling via fax of e-mail dezelfde waarde heeft als een schriftelijk overgemaakte.
3 Artikel 3: Prijzen
3.1 De prijzen op websites of in brochures zijn van indicatieve aard en kunnen ten allen tijde worden gewijzigd zonder kennisgeving. Enkel de prijzen vermeld op de offerte of op de door de verkoop aanvaarde bestelbon zijn van toepassing op de overeenkomst.
3.2 Alle prijzen zijn in Euro en exclusief BTW en andere taksen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
4 Artikel 4: Tussenpersonen
4.1 Bestellingen overgemaakt aan tussenpersonen (oa. Handelsvertegenwoordigers of –agenten) zijn slechts geldig na schriftelijke orderbevestiging van de verkoper.
4.2 De verkoper kan niet verbonden worden door overeenkomsten die de klant met derden afsluit.
4.3 De verkoper behoudt zich het recht om zijn rechten en plichten van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen. De verkoper zal de klant hiervan op voorhand op de hoogte brengen.
5 Artikel 5: Leveringen en eigendomsoverdracht
5.1 Tenzij anders bepaald, worden de goederen geleverd en aanvaard in de magazijnen van de verkoper.
5.2 De goederen worden vervoerd op risico en kosten van de koper.
5.3 Zolang de geleverde goederen niet volledig werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. Het risico gaat echter over op de koper van bij de contractsluiting. Zolang de betaling niet volledig heeft plaatsgehad, is de koper er niet toe gerechtigd ze in pand te geven of ze als zekerheid in de ruimste zijn van het woord te gebruiken.
5.4 Indien de koper op het voorziene tijdstip de goederen niet afhaalt, den wel niet laat leveren, mag hij zich niet meer op de vroeger vastgestelde leveringstermijnen beroepen. De verkoper behoudt zich het recht om na verloop van 15 dagen de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De verkoper behoudt zich tevens het recht voor vergoeding te
eisen voor de schade, die wordt geleden ingevolgde de niet-tijdige afhaling, dan wel toelating tot levering.
5.5 De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
6 Artikel 6: Overmacht en wijziging juridische toestand koper
6.1 De verkoper is ontlast van iedere verantwoordelijkheid ingeval van overmacht (ongevallen, oorlog, stakingen, lock-out, opstanden, gebrek aan vervoermateriaal, brand van de fabriek van de verkoper, …) Hij behoudt zich het recht voor de termijn van de uitvoering van de overeenkomst te verlengen, zolang de overmacht duurt.
6.2 De verkoper behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval de klant in staat van faillissement is verklaard, het faillissement heeft aangevraagd, een gerechtelijk akkoord heeft aangevraagd of
verkregen, in kennelijk onvermogen verkeert, onder curatele of bewind is gesteld, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.
7 Artikel 7: Garantie andere dan een natuurlijke persoon
7.1 De niet-conformiteit van de levering en de zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen de 48 uur na de levering bij aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan de verkoper bij gebreke waaraan de verkoper elke klacht als onontvankelijk
mag beschouwen.
7.2 Een eventuele vordering op grond van verborgen gebreken, dient door de koper te worden ingesteld binnen de 2 maanden na de ontdekking van het gebrek, bij gebreke waaraan de vordering in toepassing van artikel 1648 B.W. onontvankelijk is. Deze vordering moet bovendien, op straffe van verval, worden ingesteld
binnen het jaar na de levering.
7.3 Zo er verantwoordelijkheid is in hoofde van de verkoper, zal de koper de schade concreet moeten bewijzen.
7.4 Indien klachten ontvankelijk en gegrond worden bevonden, beperkt de verplichting van de verkoper zich tot het vervangen en herstellen van de gebrekkige of beschadigde goederen en kan de schade maximaal gelijk zijn aan de kostprijs van het verkochte goed.
7.5 Geen andere schade van de koper of een derde, komt in aanmerking voor vergoeding.
7.6 Elke aansprakelijkheid van de verkoper is in elk geval uitgesloten, wanneer de schade zou zijn veroorzaakt door samenloop van een gebrek in het product en door de schuld van het slachtoffer, of van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is.
7.7 Bij voortverkoop verplicht de koper zich ertoe de bijzondere garantievoorwaarden van zijn leverancier aan zijn aan zijn afnemers over te maken.
7.8 De vrijwaringsplicht van de verkoper met betrekking tot eventuele gebreken in de geleverde diensten, strekt zich niet verder uit dan deze van de leverancier van de verkoper.
8 Artikel 8: Garantie natuurlijke personen
8.1 De zichtbare gebreken, moeten uiterlijk binnen de 48 uur na de levering bij aangetekend schrijven worden meegedeeld aan de verkoper. Als dat niet gebeurt, mag de verkoper elke klacht verwerpen.
8.2 Er kan binnen de 2 jaar vanaf de levering een gebrek aan overeenstemming opduiken dat reeds bestond op het ogenblik van de levering. In dat geval moet de koper de verkoper hiervan op de hoogte brengen binnen een redelijke termijn van twee maanden te rekenen vanaf de ontdekking van het gebrek. Indien dit niet gebeurt, mag de verkoper de klacht van de koper verwerpen.
8.3 Voor gebreken die pas opduiken twee jaar na de levering, moet de koper een eventuele vordering op grond van verborgen gebreken instellen binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking van het gebrek. Als dit niet gebeurt, vindt artikel 1648 B.W. toepassing en is de vordering onontvankelijk. 
8.4 De vrijwaringsplicht van de verkoper met betrekking tot eventuele gebreken in de geleverde diensten, strekt zich niet verder uit dan deze van de leverancier van de verkoper.
9 Artikel 9: Protest
9.1 Het protest tegen de factuur dient schriftelijk en per aangetekend schrijven te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
10 Artikel 10: Wanprestatie van de klant
10.1 Bij niet-naleving van de verplichtingen van de koper, heeft de koper het recht de leveringen stop te zetten.
10.2 De verkoper behoudt zich tevens het recht om de overeenkomst op te schorten of te beëindigen ten laste van de koper, indien de klant zich niet houdt aan de algemene voorwaarden, verkeerde gegevens heeft doorgegeven, dan wel een factuur 30 dagen na de vervaldag nog steeds niet volledig betaald heeft.
10.3 De verkoper kan, indien een per aangetekend schrijven verstuurde aanmaning 15 dagen zonder gevolg bleef, de overeenkomt als ontbonden ten laste van de klant beschouwen, voor het geheel, dan wel voor het nog niet uitgevoerde gedeelte. Het voorgaande geldt onverminderd het recht van de verkoper op een schadevergoeding van 30% van het factuurbedrag als vergoeding voor onkosten en winstderving, zonder dat de verkoper het bewijs dient te leveren van het bestaan en de omvang van de schade.
10.4 De verkoper behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst en/of zijn werkelijke schade te vorderen.
11 Artikel 11: Betaling
11.1 Alle facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de verkoper, tenzij anders werd bedongen.
11.2 Bij niet- of onvolledige betaling van de factuur binnen de gestelde termijn, wordt het factuurbedrag vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een conventionele moratoire intrest die gelijk is aan de intrestvoet zoals bepaald in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffend de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties,
vermeerderd met 5% en die minimum 12% zal bedragen.
11.3 De klant aanvaardt uitdrukkelijk bij wanbetaling een vergoeding verschuldigd te zijn op grond van artikel 6 van de wet van 2 augustus 2002 op de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties voor wat de buitengerechtelijke
invorderingskosten betreft welke de verkoper zou dienen te maken (o.a. eventuele bijkomende administratieve, technische of andere kosten die het gevolg zijn van een laattijdige betaling,  aanmaningskosten, …) De verkoper behoudt zich het recht voor om tevens andere contractuele schade te vorderen.
Het voorgaande geldt onverminderd het recht van de verkoper om een hogere vergoeding te vorderen, mits bewijs van een hogere werkelijke schade.
11.4 Ingeval de wet van 2 augustus 2002 op de bestrijding van de
betalingsachterstand bij handelstransacties niet van toepassing zou zijn, is de wettelijke intrestvoet van toepassing, alsook een forfaitair schadebeding ten bedrage van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 Euro.
11.5 In geval van annulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire
schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de bestelling, met een minimum van 50 Euro en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid een hogere schade te eisen.
12 Artikel 12: Slotbepalingen
12.1 De overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht.
12.2 In geval van betwisting zijn uitsluitend territoriaal bevoegd de rechtbanken of de vrederechter van de plaats waar de verkoper zijn uitbatingszetel, hoofdzetel of woonplaats heeft.